MATH

เรียนคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป

CURRICULUM DESIGN

การออกแบบหลักสูตร

Founddation in 5 fundamental areas of math
สร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน

Master each math concept through a small step approach
ฝึกฝนแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขึ้นตอน ก้าวทีละขั้นเล็ก ๆ

Develop critical and analytical thinking skills.
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Experience mathematical concepts
ปลูกฝังประสบการณ์แนวคิดทางคณิตศาสตร์
 
Foster sense of quantity
ส่งเสริมความรู้สึกด้านปริมาณ
 
Match numbers to quantities
การจับคู่ตัวเลขกับปริมาณ

PLAY MATH

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับวัยเตรียมอนุบาล 2.5 ขวบขึ้นไป
CONCEPT & BENEFITS
แนวคิด และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

PLAY MATH

เรียนคณิตศาสตร์สำหรับวัยเตรียมอนุบาล 2.5 ขวบขึ้นไป

CONCEPT & BENEFITS

แนวคิด และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

Experience mathematical concepts
ปลูกฝังประสบการณ์แนวคิดทางคณิตศาสตร์
 
Foster sense of quantity
ส่งเสริมความรู้สึกด้านปริมาณ
 
Match numbers to quantities
การจับคู่ตัวเลขกับปริมาณ

ENGLISH

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป
CONCEPT & BENEFITS
แนวคิด และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

Build a solid foundation in literacy skills
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ

Enchance reading comprehension skills by being exposed to a wide range of topics
เสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยการฝึกฝนกับหัวข้อที่หลากหลาย

Develop communication skills and acquire content knowledge
พัฒนาทักษะการสื่อสารและรับความรู้เนื้อหาด้านต่าง ๆ

การเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ มุ่งสร้างให้เด็กเป็น
“นักเขียนเชิงวิเคราะห์ นักอ่านที่มั่นใจ และนักเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนา”

ENGLISH SPARKS

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก และผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

CONCEPT & BENEFITS

แนวคิด และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

Basic of Reading and Writing
พื้นฐานด้านการอ่านและการเขียน

Situational Vocabulary and Syntax Patterns
ด้านคำศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์

Audio CD
การฟัง CD เจ้าของภาษา สนุกก ง่าย เข้าใจ และได้ผลจริง

เน้นการเรียนอย่างมีระบบ สนุก..ง่าย..เข้าใจ และได้ผล
ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย
สร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อม
ในการเรียนภาษอังกฤษระดับที่ยากขึ้นต่อไป

Chinese Language

(การเรียนรู้ #สอนภาษาจีน ความสำคัญที่ห้ามมองข้ามในยุคที่ประเทศจีนกำลังก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับโลกมากขึ้น ส่งผลให้ภาษาจีน เริ่มจะกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การทำธุรกิจกับจีนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาสำคัญที่หากมีโอกาสก็จำเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาให้ได้มากที่สุด ดังนั้น หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้คล่องแคล่วนั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะได้ทำงานในต่างประเทศก็ย่อมมี เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกขั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ง่ายๆ นอกจากนี้การได้รู้กับภาษาจีนยังช่วยสร้างเสริมอาชีพใหม่ๆ ให้กับตัวเราเองได้อีกด้วย
คลาส เรียนภาษาจีน ของ Infinite BRAIN ออกแบบพิเศษเพื่อผลสำเร็จของนักเรียนทุกคน #คอร์สภาษาจีนสนุกๆ สำหรับเด็ก
– ฝึกสนทนา เน้นให้เด็ก ๆ ฝึกพูดบทสนทนาอย่างง่ายได้ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
– กิจกรรมหลากหลาย ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อให้การเรียนภาษาได้ผลและสนุกมากยิ่งขึ้น
– การอ่าน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการอ่าน และตัวอักษรจีนอย่างง่าย
– การเรียน เหล่าซือของเรามีวิธีการสอนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เด็ก ๆ จะได้ฝึกใช้ภาษาอย่างมีแบบแผน และรู้สึกว่า ภาษาจีนเรียนง่าย ใช้ได้จริง

Private Class เริ่มต้นเพียง 9,999 บาท ❗️10 ชั่วโมง
————————————
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถให้น้องๆ ทดสอบภาษาจีนทางออนไลน์ได้เลย ฟรี